Regulamin

 REGULAMIN SERWISU
„BADANIESLUCHU.INFO”

z dnia 15.12.2017 r.

 

§ 1

DEFINICJE

 1. Usługodawca – DBMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 71, lok. 10, 01-651 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373905, NIP 5272644702, REGON 142741338, kapitał zakładowy 50.000 zł;
 2. Zbiór danych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
 3. Rekord – pojedynczy element Zbioru danych;
 4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://badaniesluchu.info/, umożliwiający Użytkownikowi wyszukanie miejsca, w którym można umówić się na darmowe badanie audiometryuczne. Serwis przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 rok życia;
 5. Użytkownik –osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
 6. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu oraz Umowę. Ze względu na specyfikę świadczonych usług przez Usługodawcę, Klientem nie może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej;
 7. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem dotycząca sprzedaży bazy danych lub umożliwienia wykonania przez Klienta za pośrednictwem serwisu informatycznego Usługodawcy wysyłki wiadomości elektronicznych na adresy poczty elektronicznej udostępnione przez Usługodawcy przez Użytkowników. Integralną częścią Umowy są postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu skorzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia typu komputer PC, laptop, tablet, smartphone itp. z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką stron internetowych typu Internet Explorer, Chrome lub Firefox w ich aktualnej wersji.
 2. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika plików cookie (wyrażenia zgody na przechowywaniu plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika). Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookie oraz sposobu ich wykorzystania znajdują się w Polityce prywatności DBMS dostępnej na stronach internetowych www.edbms.pl.

 

§ 3

KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Korzystanie z funkcjonalności serwisu w postaci zamieszczonych w serwisie artykułów, informacji oraz korzystanie z interaktywnej mapy placówek nie wymaga rejestracji ani nie wiąże się z koniecznością udostępniania przez Użytkownika jego danych osobowych;
 2. Skorzystanie z funkcjonalności „Umów wizytę” wymaga podania przez Użytkownika w odpowiednim polu formularza kontaktowego numeru telefonu z polskim prefiksem (+48);
 3. Numer telefonu wykorzystany zostanie do kontaktu z Użytkownikiem i usunięty z bazy po przeprowadzeniu zamówionej przez Użytkownika rozmowy, ale nie później niż 30 dni po dniu udostępnienia numeru telefonu przez Użytkownika, chyba, że Użytkownik wyrazi zgodę na dalsze przetwarzanie jego numeru telefonu przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik podając numer telefonu na formularzu zobowiązuje się, iż jest to numer będący w jego dyspozycji zaś jego udostępnienie nie narusza dóbr osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej;

 

§ 4

ŚWIADCZENIE USŁUG KLIENTOM

 1. Świadczenie usług Klientom może polegać na: włączeniu placówki Klienta do bazy danych dostępnych na stronach Serwisu, zamieszczenia informacji o usługach świadczonych przez Klienta, zamieszczenia logotypu lub odnośnika do stron internetowych Klienta, zamieszczenia materiałów, felietonów i ogłoszeń przygotowanych przez Klienta, przekazania informacji analitycznych oraz statystycznych związanych z działaniem Serwisu i innych, ustalonych w drodze indywidualnej Umowy.
 2. Warunki, zakres, okres i koszty świadczenia usług poszczególnym Klientom strony uzgadniają w drodze Umowy. W celu zawarcia umowy konieczny jest kontakt z opiekunem Klienta (telefoniczny lub mailowy) albo pod adresem: bok@edbms.pl
 3. Klient oświadcza, że informacje dotyczące świadczonych przez niego usług, przekazane Usługodawcy na potrzeby serwisu są aktualne, prawdziwe oraz, iż jest upoważniony do przekazania tych informacji w imieniu podmiotu, którego one dotyczą.
 4. Klient zobowiązuje się do aktualizacji informacji przekazanych na potrzeby Serwisu każdorazowo po dokonaniu zmiany w tym zakresie.
 5. Klient oświadcza, iż w przypadku przekazania informacji zawierających dane osobowe (np. dane osób kontaktowych po stronie placówki) posiada zgodę osób, których dane te dotyczą na ich publikację na stronach Serwisu. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o konieczności usunięcia takich danych po ustaniu podstaw przetwarzania, zaś Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia danych w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Klienta.

 

§ 5

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca nie świadczy usług medycznych ani nie pośredniczy w ich świadczeniu. Serwis działa na zasadzie tablicy ogłoszeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez podmioty dostępne na mapie placówek oraz za ewentualne szkody wyrządzone Użytkownikom przez placówki zgłoszone do bazy dostępnej w Serwisie.
 2. Usługodawca dochowuje najwyższej staranności w celu zapewnienia, aby dane placówek dostępne na stronach serwisu były aktualne i prawdziwe. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, Użytkownik może zgłosić je przez wysłanie maila pod adres: bok@edbms.pl
 3. Usługodawca nie gwarantuje, że zamieszczenie ogłoszenia lub skorzystanie z innych usług świadczonych przez Usługodawcę przełoży się na wzrost przychodów Klienta lub będzie miało wpływ na wzrost zainteresowania jego usługami.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie serwisu BADANIESLUCHU.INFO niezgodnie z jego przeznaczeniem;

 

§ 6

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta oraz osób reprezentujących Klienta a także Użytkowników, których dane osobowe zostały podane w związku z korzystaniem z Serwisu jest DBMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 71, lok. 10, 01-651 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373905, NIP 5272644702, REGON 142741338, kapitał zakładowy 50.000 zł.
 2. Użytkownik i Klient mają prawo dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 3. Dane osobowe podane przez Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz okres 3 lat po jej zakończeniu w celu ewentualnego rozpatrzenia reklamacji bądź w celach dowodowych.
 4. W przypadku, gdyby dane Użytkownika były przetwarzane przez Usługodawcę na podstawie wcześniejszej zgody, informacje pozyskane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu, a w szczególności informacje dotyczące aktywności na stronach serwisu pozyskane zgodnie z polityką cookies mogą zostać wykorzystane do profilowania danych osobowych Użytkownika w celu przedstawienia ofert marketingowych dotyczących profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia.
 5. Usługodawca nie przetwarza danych dotyczących stanu zdrowia Użytkownika, nie posiada również dostępu do informacji przekazanych przez Użytkownika w trakcie rozmowy telefonicznej lub wizyty w placówce umówionej za pośrednictwem Serwisu.
 6. Użytkownik może w każdym czasie zweryfikować przez kontakt z osobą wskazaną przez Usługodawcę, czy i jakie jego dane są przetwarzane przez Usługodawcę oraz czy dane te podlegają profilowaniu i w oparciu o jakie kryteria. Dane kontaktowe do osoby kontaktowej dostępne są na stronach internetowych www.edbms.pl.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem Umowy poddane są pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 4. W sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zawarciem i wykonaniem Umowy zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.badaniesluchu.info oraz w siedzibie Usługodawcy.